Page 16 - เด็กเอลดี คู่มือสำหรับครู
P. 16

ใครเป็นผู้ช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ละก�รเข้�ร่วม
         •  ควรส่งเสริมทักษะด้�นอื่นๆ เช่น ดนตรี กีฬ� ศิลปะ แ
           กิจกรรมต่�งๆ   เพื่อให้เด็กเกิดคว�มภ�คภูมิใจในตนเอง มีทักษะใน
                    ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กบุคล�กร
                  หล�ยฝ่�ย เช่น ท�งก�รศึกษ� ท�งก�รแพทย์
           ก�รแก้ปัญห�และอยู่ร่วมในสังคมอย่�งมีคว�มสุข
                  ท�งสังคม และครอบครัว เป็นต้น

         การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
         •  สร้�งเครือข่�ยก�รให้บริก�รท�งก�รแพทย์ เพื่อเปิดโอก�สให้เด็ก
           ได้รับบริก�รม�กขึ้น

         •  มีก�รทำ�ง�นประส�นกันระหว่�งบุคล�กรท�งก�รศึกษ�และ
         การให้การช่วยเหลือทางการศึกษา
           ส�ธ�รณสุข
         •  ก�รตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เด็กเริ่มเข้�สู่ระบบก�รศึกษ� ส�ม�รถทำ�ได้
         • สร้�งทัศนคติให้ผู้บริห�รเห็นคว�มสำ�คัญและให้ก�รสนับสนุน
           โดยก�รติดต�มเด็กกลุ่มเสี่ยง
         • อบรมคว�มรู้เรื่องโรคแอลดีและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นท�งก�รศึกษ�
         •  มีก�รตรว
          แก่ครูทั่วไปจรักษ�คว�มผิดปกติอื่นที่พบร่วมกับเด็ก LD เช่น
         • เปิดโอก�สให้ครูที่สนใจหรือรับผิดชอบเรื่องนี้ ได้มีโอก�สศึกษ�และ
           โรคสม�ธิสั้น คว�มบกพร่องด้�นภ�ษ�และก�รสื่อส�ร ปัญห�อ�รมณ์
           และปัญห�พฤติกรรม
          พัฒน�ง�นก�รศึกษ�พิเศษในโรงเรียน
         • โรงเรียนควรจัดทำ�แผนก�รเรียนร�ยบุคคลให้สอดคล้องกับระดับ
         การช่วยเหลือทางสังคมและครอบค
          คว�มบกพร่องของเด็กแต่ละด้�นรัว
         •  ควรให้คว�มรู้และคำ�แนะนำ�แก่พ่อแม่ เกี่ยวกับปัญห�ของเด็ก
         • ควรให้มีก�รจัดก�รเรียนแบบตัวต่อตัว หรือกลุ่มย่อย โดยปรับ
           ลดคว�มเครียดและคว�มวิตกกังวลของครอบครัว
           ก�รสอนให้เหม�ะสมและมีรูปแบบที่หล�กหล�ย เช่น เด็กที่มี
           ปัญห�ท�งก�รเขียนอ�จใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ม�ช่วย เด็กที่มีปัญห�
         •  เปลี่ยนพฤติกรรมจ�กก�รตำ�หนิ ลงโทษ เป็นคว�มเข้�ใจ และ
           สนับสนุนในก�รส่งเสริมทักษะก�รเรียนรู้ของเด็ก
           ด้�นก�รคำ�นวณอนุญ�ตให้ใช้เครื่องคิดเลข เด็กที่มีปัญห�ก�รอ่�น
         •  มีก�รเผยแพร่ให้สังคมทร�บเรื่อง พระร�ชบัญญัติคนพิก�ร พ.ศ.2534
           อ�จใช้เครื่องอัดเทปม�ช่วยโดยครูหรือผู้ปกครองอ่�นหนังสือใส่เทป
           เด็กที่มีคว�มบกพร่องท�
           แล้วเปิดให้เด็กฟัง เป็นต้นงก�รเรียนรู้เป็นคว�มพิก�รท�งกฎหม�ย
         • ปรับวิธีก�รประเมินผลให้เหม�ะสมกับตัวเด็ก เช่น ให้เวล�ทำ�ข้อสอบ
           และเด็กมีสิทธิ์ได้รับก�รรักษ�รวมทั้งก�รศึกษ�อย่�งเหม�ะสมต�ม
           น�นกว่�เด็กปกติ ถ้�เด็กยังอ่�นข้อสอบไม่ออกครูควรอ่�นให้เด็กฟัง
           ศักยภ�พ
           ถ้�เด็กยังเขียนไม่ได้ครูควรอนุญ�ตให้เด็กตอบข้อสอบด้วยว�จ�


     16 เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
     16 เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21