Page 17 - เด็กเอลดี คู่มือสำหรับครู
P. 17

•  ควรส่งเสริมทักษะด้�นอื่นๆ เช่น ดนตรี กีฬ� ศิลปะ และก�รเข้�ร่วม
      ทร�บหรือไม่ว่�แอลดีถือเป็น
           กิจกรรมต่�งๆ เพื่อให้เด็กเกิดคว�มภ�คภูมิใจในตนเอง มีทักษะใน
      คว�มพิก�รประเภทหนึ่ง
           ก�รแก้ปัญห�และอยู่ร่วมในสังคมอย่�งมีคว�มสุข

         ต�มพระร�ชบัญญัติก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษสำ�หรับคนพิก�ร พ.ศ. 2551
         การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
       ได้จัดประเภทคว�มพิก�รท�งก�รศึกษ�ไว้ 9 ประเภท ได้แก่
         •  สร้�งเครือข่�ยก�รให้บริก�รท�งก�รแพทย์ เพื่อเปิดโอก�สให้เด็ก
         • บุคคลที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รเรียน
           ได้รับบริก�รม�กขึ้น
         • บุคคลที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รได้ยิน
         •  มีก�รทำ�ง�นประส�นกันระหว่�งบุคล�กรท�งก�รศึกษ�และ
         • บุคคลที่มีคว�มบกพร่องท�งสติปัญญ�
           ส�ธ�รณสุข
         • บุคคลที่มีคว�มบกพร่องท�งร่�งก�ย หรือก�รเคลื่อนไหว หรือสุขภ�พ
         •  ก�รตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เด็กเริ่มเข้�สู่ระบบก�รศึกษ� ส�ม�รถทำ�ได้
         • บุคคลที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รเรียนรู้
           โดยก�รติดต�มเด็กกลุ่มเสี่ยง
         • บุคคลที่มีคว�มปัญห�ท�งก�รพูดและภ�ษ�
         •  มีก�รตรวจรักษ�คว�มผิดปกติอื่นที่พบร่วมกับเด็ก LD เช่น
         • บุคคลที่มีคว�มบกพร่องท�งพฤติกรรม หรืออ�รมณ์
           โรคสม�ธิสั้น คว�มบกพร่องด้�นภ�ษ�และก�รสื่อส�ร ปัญห�อ�รมณ์
         • บุคคลออทิสติก
           และปัญห�พฤติกรรม
         • บุคคลพิก�รซ้อน


         การช่วยเหลือทางสังคมและครอบครัว
         จะเห็นได้ว่�บุคคลที่มีคว�มบกพร่อง
       ท�งก�รเรียนรู้หรือเด็กแอลดีจัดเป็นบุคคลพิก�ร
         •  ควรให้คว�มรู้และคำ�แนะนำ�แก่พ่อแม่ เกี่ยวกับปัญห�ของเด็ก
           ลดคว�มเครียดและคว�มวิตกกังวลของครอบครัว
      ประเภทหนึ่งในคว�มพิก�รท�งก�รศึกษ�
         •  เปลี่ยนพฤติกรรมจ�กก�รตำ�หนิ ลงโทษ เป็นคว�มเข้�ใจ และ
         ดังนั้น เด็กแอลดี จึงเป็นกลุ่มที่กฎหม�ย
           สนับสนุนในก�รส่งเสริมทักษะก�รเรียนรู้ของเด็ก
      ได้มีก�รบัญญัติให้มีก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษ โดยมี
       วัตถุประสงค์ให้โรงเรียนได้มีก�รจัดก�รเรียน
         •  มีก�รเผยแพร่ให้สังคมทร�บเรื่อง พระร�ชบัญญัติคนพิก�ร พ.ศ.2534
           เด็กที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รเรียนรู้เป็นคว�มพิก�รท�งกฎหม�ย
      ก�รสอนสำ�หรับเด็กแอลดี เพื่อให้เด็กแอลดี
           และเด็กมีสิทธิ์ได้รับก�รรักษ�รวมทั้งก�รศึกษ�อย่�งเหม�ะสมต�ม
      ได้เรียนรู้ได้ต�มศักยภ�พที่แท้จริงและดำ�รงชีวิต
           ศักยภ�พ
      อย่�งมีคว�มสุข
                        เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
                        เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู 17 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22