Page 3 - เด็กเอลดี คู่มือสำหรับครู
P. 3

คำ�นำ�

         เมื่อกล่�วถึงเด็กแอลดี หรือเด็กที่มีปัญห�ก�รเรียนรู้ ภ�พที่คนทั่วไป
     จะนึกถึงคือ เด็กฉล�ดเฉลียวในทุกๆ เรื่อง แต่กลับมีปัญห�ก�รเรียน เนื่องจ�ก
     อ่�นหนังสือไม่คล่อง เขียนหนังสือผิดๆ ถูกๆ หรือมีปัญห�ในก�รคำ�นวณ
     ในประเทศไทยพบได้ประม�ณร้อยละ 5 - 6 ในปัจจุบันเด็กแอลดีหรือ

     เด็กที่มีปัญห�ก�รเรียนรู้ถือเป็นกลุ่มเด็กที่มีคว�มต้องก�รพิเศษในก�รจัดก�รเรียน
     ก�รสอน ดังจะเห็นว่�ครูผู้สอนจะต้องมีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบร�ยบุคคล
     ร่วมกับก�รใช้เทคนิควิธีในก�รสอนต่�งๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่�งเต็มศักยภ�พ
     ไปพร้อมๆ กับเด็กอื่นๆ ในวัยเดียวกัน นอกจ�กนี้สิ่งสำ�คัญที่จะช่วยให้เด็กแอลดี

     หรือเด็กที่มีปัญห�ก�รเรียนรู้ประสบคว�มสำ�เร็จคือคว�มเข้�ใจและก�รสนับสนุน
     ช่วยเหลือในด้�นต่�งๆ จ�กครอบครัวอีกด้วย
         คู่มือเล่มนี้เป็นก�รรวบรวมคว�มรู้ทั้งจ�กตำ�ร�และจ�กข้อมูลที่ได้
     จ�กก�รสัมมน�แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบก�รณ์ระหว่�งผู้ปกครอง ครูและ

     ครูก�รศึกษ�พิเศษที่มีประสบก�รณ์กับเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญห�ก�รเรียนรู้
     โดยรวบรวมลักษณะอ�ก�รที่พบได้บ่อยในแต่ละช่วงวัย ปัญห�อื่นๆ ที่อ�จพบร่วม
     รวมถึงแนวท�งก�รดูแลช่วยเหลือและเทคนิคก�รสอนเด็กแอลดีต่�งๆ ที่ง่�ย
     ต่อก�รที่คุณครูจะนำ�ไปปฏิบัติจริง คณะผู้จัดทำ�หวังว่�คู่มือเล่มนี้น่�จะเป็น

     ตัวช่วยที่ดีในก�รช่วยคุณครูในก�รดูแลเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญห�ก�รเรียนรู้
     ต่อไป
                                  คณะผู้จัดทำ�

                        เด็กแอลดี         3 3
                        เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครูคู่มือสำ�หรับครู
   1   2   3   4   5   6   7   8