Page 7 - เด็กเอลดี คู่มือสำหรับครู
P. 7

เด็กแอลดี     ม�รู้จักศิษย์รักแอลดี
         เด็กอ่�นหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ เรียนรู้ช้� มีม�ตั้งแต่ในอดีต โดย
     คนส่วนใหญ่เข้�ใจว่� เกิดจ�กคว�มบกพร่องท�งสติปัญญ� แต่คว�มจริงแล้ว

     คว�มบกพร่องท�งก�รเรียนรู้มีร�ยง�นในว�รส�รก�รแพทย์ต่�งประเทศ
     ม�น�นเกิน 100 ปี ระยะหลังมีก�รศึกษ�วิจัยเด็กกลุ่มนี้กันม�กขึ้น จึงทำ�ให้
     วงก�รแพทย์และก�รศึกษ�เข้�ใจปัญห�และผลกระทบต่อก�รศึกษ�ของ

     เด็กเหล่�นี้ได้ชัดเจนขึ้น


                        เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12