Page 9 - เด็กเอลดี คู่มือสำหรับครู
P. 9

3. ความบกพร่องด้านคณิตศาสตร์
         เด็กข�ดทักษะและคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับตัวเลข ก�รนับจำ�นวน
         3. ความบกพร่องด้านคณิตศาสตร์
       ก�รจำ�สูตรคูณ ญญก�รใช้สัญลักษณ์ท�งคณิตศ�สตร์ จึงไม่ส�ม�รถคิดห�คำ�ตอบ
         เด็กข�ดทักษะและคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับตัวเลข ก�รนับจำ�นวน
      ก�รจำ�สูตรคูณ ก�รใช้สัญลักษณ์ท�งคณิตศ�สตร์ จึงไม่ส�ม�รถคิดห�คำ�ตอบ
      จ�กก�รบวก ลบ คูณ ห�ร ต�มกฎเกณฑ์ท�งคณิตศ�สตร์ได้
         นอกจ�กนี้ คว�มบกพร่องท�งก�รเรียนยังมักพบร่วมกับคว�มบกพร่อง
      จ�กก�รบวก ลบ คูณ ห�ร ต�มกฎเกณฑ์ท�งคณิตศ�สตร์ได้
       ในก�รทำ�ง�นของระบบประส�ทในด้�นอื่นร่วมด้วย ได้แก่
         นอกจ�กนี้ คว�มบกพร่องท�งก�รเรียนยังมักพบร่วมกับคว�มบกพร่อง
         1. โรคสมาธิสั้น เป็นโรคที่พบร่วมกับแอลดีได้บ่อยม�กที่สุด
      ในก�รทำ�ง�นของระบบประส�ทในด้�นอื่นร่วมด้วย เช่น
       สองในส�มของเด็กที่เป็นโรคแอลดีจะพบสม�ธิสั้นร่วมด้วย อ�ก�รของ
         1. ปัญหาในการพูดและสื่อสาร พูดช้� พูดไม่ชัด ฟังแล้วไม่เข้�ใจ
      แปลคว�มหม�ยลำ�บ�ก และบกพร่องในก�รแยกเสียง เสียงที่คล้�ยๆ กันจะสับสน
      โรคสม�ธิสั้น ได้แก่ วอกแวกง่�ย ไม่ส�ม�รถจดจ่อต่อเนื่องกับสิ่งหนึ่งได้เป็น
      เช่น แมว-แซว-มันแกวนพลันแล่น ในเด็กแอลดีที่มีปัญห�สม�ธิสั้นร่วมด้วย
      เวล�น�น ซน หุนหั
       มักพบว่�เด็กจะมีปัญห�ก�รเรียนควบคู่ไปกับปัญห�พฤติกรรมอย่�งแยกไม่ออก
         2. โรคสมาธิสั้น ถือว่�เป็นโรคฝ�แฝดกับแอลดี ซึ่งประกอบด้วย
         2. ปัญหาในการสื่อสาร เด็กอ�จมีประวัติเริ่มพูดได้ช้�กว่�เด็ก
      อ�ก�รสม�ธิสั้น วู่ว�ม และอยู่ไม่นิ่ง ประม�ณว่� หนึ่งในส�มของเด็กที่เป็น
      โรคสม�ธิสั้นจะพบโรคแอลดีร่วมด้วย และสองในส�มของเด็กที่เป็นโรคแอลดี
      ทั่วไป หรือพูดได้แต่พูดไม่ชัด ออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือพูดได้ชัดแต่มีปัญห�
      ในก�รใช้คำ� ก�รเรียงคำ�ในประโยค ทำ�ให้เด็กพูดแล้วคนอื่นฟังไม่เข้�ใจ
      จะพบโรคสม�ธิสั้นร่วมด้วย
       หรือมีปัญห�ในก�รฟังผู้อื่นพูดแล้วไม่เข้�ใจ
         3. ปัญหาสายตาในด้านการกะระยะ (Visual-spatial) เด็กจะมีปัญห�
         3. ปัญหาในการประสานงานระหว่างตาและกล้ามเนื้อมือ เด็กจะมี
      ในก�รจำ�รูปทรง ก�รกะระยะท�ง เช่น โยนลูกบอลไม่ลงตะกร้� ตีลูกแบตมินตัน
      ปัญห�ในก�รใช้นิ้วมือทำ�ง�นได้ลำ�บ�ก งุ่มง่�ม เช่น ก�รใช้มือในก�รตัดกระด�ษ
      ไม่ถูก เขียนหนังสือไม่ตรงเส้น ว�ดรูปส�มมิติไม่ได้ แยกรูปที่ซ่อนอยู่ท่�มกล�ง
      หยิบของชิ้นเล็กๆ
      รูปอื่นๆได้ลำ�บ�ก ผูกเชือกรองเท้� ติดกระดุม มีปัญห�ในก�รกะระยะ เช่น
       ล�กเส้นไม่ตรง ระบ�ยสีออกนอกเส้น โยนลูกบอลไม่ลงตะกร้� ตีปิงปองหรือ
         4. ปัญหาการประสานการทำางานของตา - กล้ามเนื้อมือ - ขา ทำ�ให้
      เตะลูกบอลไม่โดน เล่นกีฬ�ไม่เก่ง
      ก�รใช้นิ้วมือ ข� สับสน ทำ�ง�นไม่ประส�นกัน เล่นกีฬ�ที่ใช้มือ เท้� ได้ลำ�บ�ก
         4. ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ จ�กก�รที่เด็กแอลดีเรียนหนังสือ

      ใช้มืองุ่มง่�ม ติดกระดุมลำ�บ�ก เขียนหนังสือช้� โย้เย้ ในกรณีที่คว�มเร็ว
      ได้ไม่ดี ทำ�ให้เกิดอ�รมณ์วิตกกังวล เบื่อหน่�ย เศร้� เป็นปมด้อย แยกตัว และ
      ในก�รใช้มือตำ่�กว่�อื่นที่เรียนชั้นเดียวกัน 2 ปี จะเรียกว่�เด็กมีภ�วะ
      มีปัญห�พฤติกรรมต�มม�ได้
      Motor skills disorder
         เด็กแอลดีร้อยละ 30 เท่�นั้นที่ไม่มีคว�มบกพร่องอื่นร่วมด้วย
         5. ปัญหาในการเรียงลำาดับข้อมูล คว�มสำ�คัญ และมีปัญห�
      ก�รที่เด็กแอลดี แต่ละคนมีคว�มผิดปกติอื่นร่วมด้วยแตกต่�งกัน จะทำ�ให้อ�ก�ร
      ในก�รบริห�รเรื่องเวล� เรียงลำ�ดับไม่ถูก
      แสดงออกไม่เหมือนกัน และแนวท�งช่วยเหลือฝึกฝนก็จะแตกต่�งกันไปด้วย

                        เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู 9
                                     9
                        เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14