Page 4 - คู่มือเด็กออทิสติกครู
P. 4

ส�รบัญ
      รู้จักและเข้�ใจเด็กออทิสติก               7
         พฤติกรรมน่�สงสัยว่�เด็กอ�จจะเป็นโรคออทิสติก    8

         โรคออทิสติกพบบ่อยแค่ไหน             11
         โรคออทิสติกเกิดจ�กอะไร              13

         โรคออทิสติกโตแล้วจะห�ยหรือไม่          14
         ใครส�ม�รถช่วยเหลือเด็กออทิสติกได้และช่วยอย่�งไร  17

      ก�รช่วยเหลือเด็กออทิสติก                18
         ปัญห�ก�รเรียนรู้ของเด็กออทิสติก         20
         คว�มพร้อมหรือทักษะพื้นฐ�นที่ต้องเตรียมก่อนเข้�เรียน 21

      ก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับเด็กออทิสติก           22
         หลักสูตรสำ�หรับเด็กออทิสติก           22
         แนวท�งก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและ

         ก�รปรับหลักสูตรสำ�หรับเด็กออทิสติก        24
         ก�รเรียนร่วมของเด็กออทิสติก           26

         เทคนิคก�รสอน                   28     4
     4 เด็กออทิสติก คู่มือสำ�หรับครูเด็กออทิสติก คู่มือสำ�หรับครู
   1   2   3   4   5   6   7   8   9