Page 11 - คู่มือแอลดีผู้ปกครอง
P. 11

ความบกพร่องด้านการเขียน

         -  สะกดคำ�ผิด เขียนได้แต่พยัญชนะต้น แต่เลือกใช้ตัวสะกด สระ
           วรรณยุกต์ ไม่ถูกต้อง เช่น มะเขือเทศ เขียนเป็น มะเขงเทก

         -  เขียนพยัญชนะได้ไม่ครบ 44 ตัว เขียนได้แต่ตัวที่ใช้บ่อยๆ ตัวที่
           ไม่ค่อยได้เขียนจะเขียนไม่ได้ เช่น ฒ ฏ ฑ

         -  เขียนกลับซ้�ย ขว� เหมือนส่องกระจก สับสนก�รม้วนหัวเข้� - ออก
         -  สับสนก�รเขียน - อ่�น คำ�พ้องรูป พ้องเสียง หรือพยัญชนะที่มีเสียง
           เหมือนกัน เช่น พ ภ ผ, ส ศ ษ

         -  มีคว�มบกพร่องในก�รใช้คำ�ศัพท์ในก�รแต่งประโยค ก�รเขียน
           เรียงคว�มเรียบเรียงเนื้อห�ในก�รเขียนตอบคำ�ถ�มหรือก�รจดง�น


                   เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16