Page 12 - คู่มือแอลดีผู้ปกครอง
P. 12

ความบกพร่องด้านการคำานวณ

         - ไม่เข้�ใจค่�ของตัวเลข เช่น นับจำ�นวนได้ไม่ตรงกับเลข เช่น
           เห็นเลข 5 แต่ไม่เข้�ใจว่�หม�ยถึงของจำ�นวน 5 ชิ้น
         - ไม่เข้�ใจค่�ของตัวเลขในหลัก เช่น 540 ไม่เข้�ใจว่� 5 = 500,

           4 = 40 เป็นต้น
         - สับสนในหลักก�รคิดเลข ไม่เข้�ใจหลักก�รบวก ก�รลบ ก�รคูณ

           ก�รห�ร
         - เห็นสัญลักษณ์ท�งคณิตศ�สตร์แล้วไม่เข้�ใจคว�มหม�ย
         - ปัญห�ในก�รวิเคร�ะห์โจทย์ปัญห�ที่เป็นตัวหนังสือ ไม่ส�ม�รถแปร

           เป็นประโยคสัญลักษณ์ท�งคณิตศ�สตร์ได้
         - คิดเลขช้� ผิดพล�ด สับสนในก�รทด ก�รขอยืม
     12    เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17