Page 14 - คู่มือแอลดีผู้ปกครอง
P. 14

ปัญห�อื่นที่พบร่วม         แอลดีมักพบร่วมกับคว�มบกพร่องในก�รทำ�ง�นของระบบประส�ท
     ในด้�นอื่นร่วมด้วย เช่น

         1. โรคสม�ธิสั้น เป็นโรคที่พบร่วมกับแอลดีได้บ่อยม�กที่สุด สองใน
     ส�มของเด็กที่เป็นโรคแอลดีจะพบสม�ธิสั้นร่วมด้วย อ�ก�รของโรคสม�ธิสั้น

     ได้แก่ วอกแวกง่�ย ไม่ส�ม�รถจดจ่อต่อเนื่องกับสิ่งหนึ่งได้เป็นเวล�น�น ซน
     หุนหันพลันแล่น ในเด็กแอลดีที่มีปัญห�สม�ธิสั้นร่วมด้วยมักพบว่�เด็กจะมี
     ปัญห�ก�รเรียนควบคู่ไปกับปัญห�พฤติกรรมอย่�งแยกไม่ออก

         2. ปัญห�ในก�รสื่อส�ร เด็กอ�จมีประวัติเริ่มพูดได้ช้�กว่�เด็กทั่วไป
     หรือพูดได้แต่พูดไม่ชัด ออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือพูดได้ชัดแต่มีปัญห�ในก�รใช้

     คำ� ก�รเรียงคำ�ในประโยค ทำ�ให้เด็กพูดแล้วคนอื่นฟังไม่เข้�ใจหรือมีปัญห�ใน
     ก�รฟังผู้อื่นแล้วไม่เข้�ใจ
         3. ปัญห�ในก�รประส�นง�นระหว่�งต�และกล้�มเนื้อมือ เด็กจะมี

     ปัญห�ในก�รใช้นิ้วมือทำ�ง�นได้ลำ�บ�ก งุ่มง่�ม เช่น ก�รใช้มือในก�รตัดกระด�ษ
     หยิบของชิ้นเล็กๆ ผูกเชือกร้องเท้� ติดกระดุม มีปัญห�ในก�รกะระยะ เช่น ล�ก

     เส้นไม่ตรง ระบ�ยสีออกนอกเส้น โยนลูกบอลไม่ลงตะกร้� ตีปิงปองเตะลูกบอล
     ไม่โดน เล่นกีฬ�ไม่เก่ง


     14    เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19