Page 17 - คู่มือแอลดีผู้ปกครอง
P. 17

ก�รช่วยเหลือเด็กแอลดี

         • ท�งก�รศึกษ� ครูประจำ�ชั้นหรือครูก�รศึกษ�พิเศษจะว�งแผน

           ก�รจัดก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคล มีก�รนำ�สื่อ เทคโนโลยีต่�งๆ
           เข้�ม�ประกอบในก�รเรียนก�รสอน ต�มสภ�พปัญห�ของเด็ก

           เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เทป วีดีทัศน์ เครื่องคิดเลข ฯลฯ
         • ท�งก�รแพทย์ โดยแก้ไขปัญห�เฉพ�ะที่เกิดร่วมด้วย เช่น โรคสม�ธิสั้น
           ปัญห�ก�รประส�นง�นของกล้�มเนื้อ ปัญห�ในด้�นก�รพูดและ

           ก�รสื่อส�ร
         • ก�รลดคว�มรุนแรงของผลกระทบที่ต�มม� เช่น ปัญห�ก�รเรียน

           ปัญห�ท�งอ�รมณ์ ปัญห�พฤติกรรม และปัญห�ก�รปรับตัว
           โดยคัดกรองปัญห�แต่แรกเริ่ม ให้กำ�ลังใจ และให้คว�มช่วยเหลือ
           ต�มแนวท�งที่เหม�ะสม

         • ก�รช่วยเหลือด้�นจิตใจ โดยเสริมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจให้กับ
           ครอบครัวเพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจว่�เป็นคว�มบกพร่องที่ต้องให้

           ก�รช่วยเหลือ ไม่ตำ�หนิติเตียนว่�เป็นคว�มไม่เอ�ใจใส่ของเด็ก

                   เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22