Page 21 - คู่มือแอลดีผู้ปกครอง
P. 21

คุณพ่อคุณแม่
      ส�ม�รถช่วยเหลือ


      เด็กแอลดีได้อย่�งไร
         นี่คือตัวอย่�งก�รช่วยเหลือที่ครอบครัวหนึ่งทำ�เมื่อสงสัยว่�ลูกเป็น
      แอลดี “เมื่อก่อนไม่รู้ พอครูทักว่าลูกอาจจะเป็นแอลดี เราก็พาลูกไปหาหมอ

      หมอบอกว่าเป็น เราก็ตกใจ แต่ก็คิดว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรมาก หน้าตาเขาก็ปกติ
      เขาก็ทำาอะไรได้ทุกอย่าง หลังจากนั้น ก็ให้อ่านทุกวัน อ่านตลอด อธิบายให้คน
      ในบ้านเข้าใจว่าลูกอ่านไม่ออก อ่านผิด ให้ช่วยกันบอก สอนลูก ให้พ่อพาไป

      ออกกำาลังกาย ทำากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว แม่จะพาลูกออกไปเที่ยวนอกบ้าน
      และบอกให้คนอื่นเข้าใจว่าลูกเป็นอะไร คนข้างบ้านจะเข้าใจและช่วยสอนลูก

      บอกกับลูกเสมอว่า หนูไม่ได้โง่ ถ้าหนูพยายาม หนูจะอ่านได้”


         สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือในเบื้องต้น เมื่อพบว่�ลูกเป็นแอลดี คือ

         o  อย่�หลีกเลี่ยงปัญห�
         o  ห�คว�มรู้เรื่องแอลดี
         o  ปรึกษ�คนในครอบครัว ครู หรือผู้รู้

         o  ลดคว�มค�ดหวัง ควรแสดงคว�มห่วงใย และให้กำ�ลังใจเด็ก
         o  รีบพ�เด็กไปพบแพทย์                   เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง 21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26