Page 10 - คู่มือแอลดีผู้ปกครอง
P. 10

- มีปัญห�ก�รสื่อส�ร เช่น พูดแล้วคนอื่นฟังไม่เข้�ใจ หรือ ฟังคนอื่น

           ไม่เข้�ใจ
         - มีปัญห�ก�รใช้กล้�มเนื้อมัดเล็กมีลักษณะงุ่มง่�ม เชื่องช้� เช่น
           ก�รหยิบสิ่งของ ก�รผูกเชือกรองเท้� ติดกระดุมเสื้อ จับดินสอไม่ถนัด

           เขียนหนังสือแล้วเมื่อยเร็ว
         - มีปัญห�ก�รใช้ส�ยต�ร่วมกับมือ เช่น ก�รกะระยะระหว่�งสิ่งของ

           ก�รหยิบแยกวัตถุเล็กๆ จ�กพื้นหลัง      วัยที่เรียนชั้นประถมศึกษา
         เด็กแอลดีในวัยนี้ลักษณะที่สังเกตได้ชัดเจนคือ คว�มส�ม�รถ

      ด้�นก�รอ่�น ก�รเขียนสะกดคำ� และคณิตศ�สตร์ ลักษณะของคว�มบกพร่อง
      แต่ละด้�น มีดังนี้
         ความบกพร่องด้านการอ่าน

         -  อ่�นหนังสือไม่ออก อ่�นได้แต่คำ�ศัพท์ง่�ยๆ ที่สะกดตรงไปตรงม�
           หรือคำ�ที่เห็นบ่อยๆ

         -  มีปัญห�ในก�รสะกดคำ�ต�มเสียงพยัญชนะ สระ ตัวสะกด
         -  มีปัญห�ในก�รจำ�ตัวอักษรให้ตรงกับเสียง
         -  อ่�นช้� อ่�นตะกุกตะกัก อ่�นข้�ม อ่�นเด�คำ�จ�กตัวอักษรแรก

         -  อ่�นคำ�ศัพท์ย�กๆ ไม่ได้ เช่น คำ�ควบกลำ้� คำ�ก�รันต์ คำ�สระลดรูป
           คำ�สะกดเฉพ�ะ

         -  สอนแล้วจำ�ย�ก จำ�ได้แล้วลืมง่�ย
         -  อ่�นได้แต่สรุปจับใจคว�มไม่ได้

     10    เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15