Page 11 - คู่มือสมาธิสั้นครู
P. 11

ข้อสังเกต
     เด็กสมาธิสั้นแต่ละช่วงวัย        คุณครูจะสังเกตเด็กสมาธิสั้นได้อย่างไรบ้าง


      วัยอนุบาล

         เด็กมักมีประวัติในช่วงขวบปีแรกว่ามีลักษณะเลี้ยงยาก เช่น กินยาก
      นอนยาก ร้องกวนมาก มีอารมณ์หงุดหงิด แต่เด็กจะมีพัฒนาการค่อนข้างเร็ว

      ไม่ว่าจะเป็นการตั้งไข่ คลาน ยืน เดิน หรือวิ่ง เมื่อเริ่มเดินก็จะซนอยู่ไม่นิ่ง
      วิ่งหรือปีนป่ายไม่หยุด เมื่อเข้าอนุบาลคุณครูมักจะเห็นว่าเด็กยุกยิกอยู่ไม่นิ่ง

      ลุกจากเก้าอี้ เดินออกนอกห้อง ปีนป่าย ค้นรื้อสิ่งของ พลังงานมาก
      ไม่นอนกลางวัน เล่นกับเพื่อนแรงๆ กะแรงไม่ถูก                       เด็กสมาธิสั้น คู่มือสำาหรับครู 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16