Page 13 - คู่มือแอลดีผู้ปกครอง
P. 13

พบเด็กแอลดีได้บ่อยแค่ไหน


         เด็กแอลดีนั้นเร�พบได้ทุกช�ติ ทุกภ�ษ� ทั่วโลก ประม�ณร้อยละ
      5 - 10 ของเด็กวัยเรียน ดังนั้น ในทุกโรงเรียนจะมีเด็กเหล่�นี้อยู่ชั้นเรียนด้วย

      เพร�ะอะไรจึงเป็นแอลดี


         - ก�รทำ�ง�นของสมองบ�งตำ�แหน่งบกพร่อง โดยเฉพ�ะตำ�แหน่ง
           ที่เกี่ยวข้องกับก�รเรียนรู้และก�รใช้ภ�ษ�ทั้งก�รอ่�น ก�รเขียน

           และก�รพูด
         - พันธุกรรม พบว่�เครือญ�ติอันดับแรกเด็กแอลดี ร้อยละ 35 – 40

           จะมีปัญห�ก�รเรียนรู้
         -  มีภ�วะแทรกซ้อนในระหว่�งคลอดหรือหลังคลอด เช่น คลอดก่อน
          กำ�หนด นำ้�หนักแรกคลอดตำ่�กว่�เกณฑ์ เป็นต้น

         - คว�มผิดปกติของโครโมโซม
                   เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18