Page 2 - คู่มือแอลดีผู้ปกครอง
P. 2

ชื่อหนังสือ  :  เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
     จัดพิมพ์โดย  :  สถ�บันสุขภ�พจิตเด็กและวัยรุ่นร�ชนครินทร์

     พิมพ์ครั้งที่ 1  :  สิงห�คม 2555  จำ�นวน 2,000  เล่ม
     พิมพ์ครั้งที่ 2  :  มิถุน�ยน 2556  จำ�นวน 10,000 เล่ม (ฉบับปรับปรุง)
     พิมพ์ครั้งที่ 3  :  สิงห�คม 2560   จำ�นวน  500 เล่ม

     พิมพ์ที่   :  บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำ�กัด            ได้รับอนุญ�ตให้จัดพิมพ์จ�กสถ�บันร�ช�นุกูล     2    เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
   1   2   3   4   5   6   7