Page 3 - คู่มือสมาธิสั้นครู
P. 3

คำานำา         โรคสมาธิสั้นนั้นแท้จริงแล้วได้รับการบรรยายไว้ในวารสารทางการแพทย์

      อย่างเป็นทางการมากว่า 100 ปีแล้ว เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะมีลักษณะ
      อยู่ไม่นิ่ง มีปัญหาในการคงสมาธิ และมักพบว่ามีปัญหาในการควบคุม
      ตนเองและเกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ให้ผู้คนรอบข้างปวดศีรษะได้บ่อยๆ

      ในปัจจุบันทั้งในวงการแพทย์และวงการการศึกษาได้ให้ความสนใจโรคสมาธิสั้น
      อย่างจริงจัง ทำาให้มีการศึกษาวิจัยและรวบรวมประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

      เด็กสมาธิสั้นจนเกิดความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาและช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น
      อย่างมากมาย
         คู่มือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความรู้ทั้งจากตำาราและจากข้อมูลที่ได้

      จากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและ
      ครูการศึกษาพิเศษที่มีประสบการณ์กับเด็กสมาธิสั้น โดยรวบรวมลักษณะ

      อาการที่พบได้บ่อย ปัญหาพฤติกรรมรวมถึงแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ
      ที่ง่ายต่อการปฏิบัติจริง และคู่มือเล่มนี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการช่วยคุณครู
      ในการดูแลเด็กสมาธิสั้นต่อไป                                  คณะผู้จัดทำา                       เด็กสมาธิสั้น คู่มือสำาหรับครู 3
   1   2   3   4   5   6   7   8