Page 4 - คู่มือสมาธิสั้นครู
P. 4

สารบัญ      มาทำาความรู้จักกับโรคสมาธิสั้น              7
      ข้อสังเกตเด็กสมาธิสั้นแต่ละช่วงวัย           11
      โรคนี้พบได้บ่อยแค่ไหน                  15

      เพราะอะไรจึงเป็นโรคสมาธิสั้น              16
      ปัญหาพฤติกรรมที่พบร่วม                 17

      แพทย์ตรวจอย่างไรถึงบอกได้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น    18
      หลากหลายคำาถามเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น           19
      การช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น           23

      การช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นในโรงเรียน           25
         - การช่วยเหลือด้านการเรียน           26

         - การพัฒนาทักษะทางสังคม             33
         - การปรับพฤติกรรม                34

     4 เด็กสมาธิสั้น คู่มือสำาหรับครู
   1   2   3   4   5   6   7   8   9