Page 8 - คู่มือแอลดีผู้ปกครอง
P. 8

โดยก�รวินิจฉัยว่�เด็กมีคว�มบกพร่องท�งก�รเรียนรู้หรือไม่นั้น เด็กจะต้อง
     มีคว�มย�กลำ�บ�กในก�รเรียนรู้และก�รใช้ทักษะท�งก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่อง

     เป็นเวล�อย่�งน้อย 6 เดือน ทั้งๆ ที่เด็กได้รับก�รดูแลที่ถูกต้องและ
     เหม�ะสมแล้ว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
     เด็กแอลดีที่พบได้บ่อยนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันค่ะ
         1. ความบกพร่องด้านการอ่าน
         เด็กมีคว�มบกพร่องในก�รจดจำ� พยัญชนะ สระ ข�ดทักษะ

     ในก�รสะกดคำ�และเรียนรู้คำ�ศัพท์ใหม่ๆ ได้อย่�งจำ�กัด จึงอ่�นหนังสือไม่ออก
     หรืออ่�นแต่คำ�ศัพท์ง่�ยๆ อ่�นผิด ใช้วิธีก�รเด�คำ�เวล�อ่�น อ่�นได้แต่คำ�ที่
     เห็นบ่อยเนื่องจ�กใช้วิธีก�รจำ�คำ�ไม่อ�ศัยก�รสะกด อ่�นตะกุกตะกัก

         2. ความบกพร่องด้านการเขียนสะกดคำา
         เด็กมีคว�มบกพร่องในก�รเขียนพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์
     และก�รันต์ ไม่ถูกต้องต�มหลักภ�ษ�ไทย จึงเขียนหนังสือและสะกดคำ�ผิด
     มีปัญห�ก�รเลือกใช้คำ�ศัพท์ก�รแต่งประโยคและก�รสรุปเนื้อห�สำ�คัญ ทำ�ให้
     ไม่ส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มคิดผ่�นก�รเขียนได้ต�มระดับชั้นเรียน แต่ส�ม�รถ

     ลอกตัวหนังสือต�มแบบได้
         3. ความบกพร่องด้านคณิตศาสตร์
         เด็กข�ดทักษะและคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับตัวเลขก�รนับจำ�นวน

     ก�รจำ�สูตรคูณ ก�รใช้สัญลักษณ์ท�งคณิตศ�สตร์ จึงไม่ส�ม�รถคิดห�คำ�ตอบ
     จ�กก�รบวก ลบ คูณ ห�ร ต�มกฎเกณฑ์ท�งคณิตศ�สตร์ได้
         เรื่องร�วของคุณแม่คนนี้คงสะท้อนภ�พของเด็กแอลดี ได้เป็นอย่�ง
     ดี “แอลดี ทร�บได้เพร�ะอ่�นแล้วจำ�ไม่ได้ เขียนกลับหลัง อย่�งเช่น เขียน ก.ไก่
     ก็เขียนกลับหลัง เขียนได้ดี 3 บรรทัดก็เขียนตัวโต เขียนเลยบรรทัดไป เวล�เรียน

     ไม่เข้�ใจภ�ษ�ทั้งภ�ษ�ไทย ภ�ษ�อังกฤษ คณิตศ�สตร์ แต่พูดได้หล�ยภ�ษ�พูดเก่ง”
         นอกจ�กนี้ยังมีก�รแบ่งเด็กต�มคว�มรุนแรงของโรค โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ
     คือ น้อย ป�นกล�งและรุนแรง ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับหล�ยปัจจัยในก�รประเมิน

     ระดับคว�มรุนแรง เช่น เด็กมี่คว�มย�กลำ�บ�กในทักษะก�รเรียนรู้กี่ด้�น
     ก�รต้องก�รคว�มช่วยเหลือสนับสนุน เป็นต้น

     8    เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13