Page 3 - เล่ม 2 ''พ่อแม่สดใส...เข้าใจวัยรุ่น''
P. 3

พ่อแม่สดใส...เข้าใจวัยรุ่น







            ‘วัยรุ่น’ (ช่วง 10-19 ปี) เป็นช่วงวัยที่มีความสดใส

         มากที่สุดช่วงหนึ่ง เปรียบเสมือนดอกไม้สีสันสดใสที่กำาลัง
         ผลิบาน ในขณะเดียวกันก็เป็นวัยที่มีความบอบบางมาก
         ที่สุด และต้องการการใส่ใจเป็นพิเศษไม่ต่างจากตอนเป็น

         ลูกน้อยตัวเล็กๆ ซึ่งคนที่จะปกป้องและดูแลลูกวัยรุ่นของ
         เราได้ดีที่สุด ไม่ใช่ใครที่ไหน คือคนใกล้ตัวลูกที่สุดอย่าง
         ‘พ่อแม่’ นี่เอง





































                      “พ่อแม่สดใส...เข้าใจวัยรุ่น” (ฉบับปรับปรุง) 3
   1   2   3   4   5   6   7   8