Page 6 - เล่ม 2 ''พ่อแม่สดใส...เข้าใจวัยรุ่น''
P. 6

เมื่อลูกที่เคยเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ

        ของเรา กลายเป็นหนุ่มสาวที่เปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย

          และจิตใจ พ่อแม่หลายคนคงเกิดความสงสัย

         และมีคำาถามหลายอย่างในใจที่ซักถามลูกตรงๆ

               อย่างไรก็ยังไม่ได้คำาตอบ

        แต่ถ้าเราลองตั้งใจเรียนรู้ธรรมชาติทุกด้านของลูกๆ

        วัยรุ่นกันมากขึ้น เขาก็จะเปิดใจและต้อนรับพ่อแม่

            ให้เข้าไปหาคำาตอบในโลกของเขาเอง

     6  คู่มือค้นพบความสุขกับลูกวัยรุ่น เล่ม 2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11