Page 9 - เล่ม 2 ''พ่อแม่สดใส...เข้าใจวัยรุ่น''
P. 9

“วัยรุ่น”
        เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน จากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่

         ลูกวัยรุ่นจะต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลง


                  หลายด้าน

           • ด้านร่างกาย

           • ด้านจิตใจ


           • ด้านอารมณ์และสังคม

           • ด้านสมองและความคิด

                      “พ่อแม่สดใส...เข้าใจวัยรุ่น” (ฉบับปรับปรุง) 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14