Page 10 - คู่มือสมาธิสั้นผู้ปกครอง
P. 10

วัยประถมศึกษา

         เมื่อเข้าวัยเรียน จะสังเกตได้ว่าเด็กมีสมาธิสั้น วอกแวกง่าย
      ไม่สามารถนั่งทำางานหรือทำาการบ้านได้จนเสร็จ ทำาให้มีปัญหาการเรียนตามมา

      การควบคุมตนเองของเด็กไม่ค่อยดี อาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิดง่าย
      ทนต่อความคับข้องใจไม่ค่อยได้ ทำาให้เกิดปัญหากับเพื่อนๆ เมื่ออยู่ในห้องเรียน
      ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเพื่อนคนอื่นๆ มักจะรบกวนชั้นเรียน ไม่ค่อยให้

      ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของห้องเรียน      วัยมัธยมศึกษา
         เมื่อย่างเข้าวัยรุ่น อาการซนอยู่ไม่นิ่งในเด็กบางคนอาจลดลง แต่

      ความไม่มีสมาธิและขาดความยับยั้งชั่งใจของเด็กจะยังคงอยู่ ปัญหาการเรียน
      จะหนักขึ้น เพราะอาการขาดสมาธิที่ไม่ได้รับ

      การแก้ไขอย่างถูกต้อง ด้วยลักษณะที่ชอบ
      ความตื่นเต้นท้าทาย เบื่อง่าย ประกอบกับ
      ความล้มเหลวตั้งแต่เล็กและความรู้สึกว่าตนเอง

      ไม่ดี เด็กอาจจะเกิดพฤติกรรมเกเร รวมกลุ่มกับ
      เพื่อนที่มีพฤติกรรมคล้ายกัน ชักชวนกันทำาเรื่อง

      ฝ่าฝืนกฎของโรงเรียนจนอาจเลยเถิดไปถึงการใช้
      สารเสพติดได้

     10 เด็กสมาธิสั้น คู่มือสำาหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15