Page 2 - คู่มือสมาธิสั้นผู้ปกครอง
P. 2

ชื่อหนังสือ  :  เด็กสมาธิสั้น คู่มือสำาหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
      จัดพิมพ์โดย  :  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

      พิมพ์ครั้งที่ 1  :  สิงหาคม 2555  จำานวน  2,000 เล่ม
      พิมพ์ครั้งที่ 2  :  มิถุนายน 2556  จำานวน 10,000 เล่ม (ฉบับปรับปรุง)

      พิมพ์ครั้งที่ 3  :  พฤษภาคม 2557 จำานวน  3,600 เล่ม (ฉบับปรับปรุง)
      พิมพ์ครั้งที่ 4  :  มีนาคม 2558  จำานวน  2,000 เล่ม (ฉบับปรับปรุง)
      พิมพ์ครั้งที่ 5  :  สิงหาคม 2560  จำานวน   500 เล่ม

      พิมพ์ที่   :  บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำากัด            ได้รับอนุญาตให้จัดพิมพ์จากสถาบันราชานุกูล     2 เด็กสมาธิสั้น คู่มือสำาหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
   1   2   3   4   5   6   7