Page 5 - คู่มือสมาธิสั้นผู้ปกครอง
P. 5

สารบัญ      มาทำาความรู้จักกับโรคสมาธิสั้น              7
      ข้อสังเกตเด็กสมาธิสั้นแต่ละช่วงวัย            9
      โรคนี้พบได้บ่อยแค่ไหน                  11

      เพราะอะไรจึงเป็นโรคสมาธิสั้น              11
      แพทย์ตรวจอย่างไรถึงบอกได้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น    13

      หลากหลายคำาถามเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น           14
      การช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น           18
      คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นได้อย่างไร   19

            การทำาใจยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็น       19
            การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม           21

            การฝึกฝนทักษะที่สำาคัญ           27
            การสื่อสารประสานงานกับครูและแพทย์      32
      เอกสารอ้างอิง                      34                 เด็กสมาธิสั้น คู่มือสำาหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10