Page 2 - Case conference
P. 2

แนวทางการประชุมปรึกษารายกรณี


              (Case conference)


      : ในสถานศึกษา สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข

                       กลุ่มงานสุขภาพจิตโรงเรียนและชุมชน
                    สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

                       กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
                              ปีงบประมาณ 2560

                   แนวทางการประชุมปรึกษารายกรณี (Case conference)  1
                       : ในสถานศึกษา สำ หรับบุคลากรสาธารณสุข
   1   2   3   4   5   6   7