Page 3 - Case conference
P. 3

ชื่อหนังสือ  แนวทางการประชุมปรึกษารายกรณี (Case conference)
           : ในสถานศึกษา สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข

    บรรณาธิการ ศศกร  วิชัย
           อาริสรา ทองเหม
    ISBN      978-974-296-864-9

    จัดพิมพ์โดย  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรุงเทพฯ 10400
           โทรศัพท์ 0 2248 8999
           โทรสาร  0 2248 8998

    พิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม   2558  จำานวน 1,000 เล่ม
    พิมพ์ครั้งที่ 3  พฤศจิกายน 2559  จำานวน  500 เล่ม
    พิมพ์ครั้งที่ 4  เมษายน   2560  จำานวน  400 เล่ม

    พิมพ์ที่    บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จำากัด    ข้อมูลสำาหรับห้องสมุด

    สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
       แนวทางการประชุมปรึกษารายกรณี : ในสถานศึกษาสำาหรับบุคลากร

    สาธารณสุข
       กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
    1.   การประชุมปรึกษารายกรณี


  2   แนวทางการประชุมปรึกษารายกรณี (Case conference)
     : ในสถานศึกษา สำ หรับบุคลากรสาธารณสุข
   1   2   3   4   5   6   7   8