Page 4 - Case conference
P. 4

คำานำา

         การดำาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา มี
     เป้าหมายให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข

     ปัญหา ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทาง

     จิตใจ สามารถแก้ปัญหาพัฒนาตนเอง และดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
         การประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) เป็นกิจกรรมสำาคัญ

     อย่างหนึ่งในการปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหา
     ยุ่งยากซับซ้อน อันเป็นบทบาทสำาคัญของครูแนะแนวตามระบบการดูแลช่วยเหลือ

     นักเรียน และบุคลากรสาธารณสุขซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการทำางานเครือข่าย
     เพื่อการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในการให้ความรู้ ร่วมกับการให้ความเห็น

     เชิงวิชาการ

         “แนวทางการประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) : ในสถานศึกษา
     สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข” ฉบับนี้ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
     โดยกลุ่มงานสุขภาพจิตโรงเรียนและชุมชน ได้จัดทำาขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้บุคลากร

     สาธารณสุข ตลอดจนนักวิชาการผู้สนใจ มีแนวทางในการร่วมประชุมปรึกษา

     รายกรณีในสถานศึกษา ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย บทบาทสาธารณสุขกับขั้นตอน                   แนวทางการประชุมปรึกษารายกรณี (Case conference)  3
                       : ในสถานศึกษา สำ หรับบุคลากรสาธารณสุข ก
   1   2   3   4   5   6   7   8   9