Page 7 - Case conference
P. 7

บทที่ 3 ความรู้ที่เกี่ยวข้องและทักษะที่จำาเป็น         2 3
       1. การให้การปรึกษาวัยรุ่นที่พฤติกรรมเสี่ยง        23
       2. แนวทางช่วยเหลือในกรณีปัญหาที่พบบ่อย

         โดย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)  39
           2.1 ปัญหาการเรียน                 39
           2.2 ปัญหาพฤติกรรมลักขโมย             41
           2.3 ปัญหาการใช้สารเสพติด             42

           2.4 ปัญหาการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม     44
           2.5 ปัญหาอารมณ์จิตใจ เด็กเก็บตัว หรือแยกตัวเอง  46
           2.6 ปัญหาเด็กก้าวร้าว               47
           2.7 การติดเกม                   49

       3. กระบวนการกลุ่ม                    50
       4. การรักษาความลับ                    54
       5. การจัดการในเหตุการณ์ที่มักพบในที่ประชุมปรึกษา
         รายกรณี (Case Conference)               56

    บรรณานุกรม                           57
    รายนามผู้วิพากษ์                        59
    ที่ปรึกษาและรายนามคณะทำางาน                   6 0
    ภาคผนวก

       แบบบันทึกสรุปผลการประชุม                 64
       ตัวอย่างแบบปรึกษาสถานบริการสาธารณสุข
       (สำาหรับสถานศึกษา)                    66
       เกณฑ์การประเมินปัญหานักเรียนเพื่อส่งต่อ (กรณียุ่งยากซับซ้อน) 68

       ตัวอย่างหนังสือยินยอมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
       โรงเรียนและบุคลากรสาธารณสุข               69
    เครือข่ายสาธารณสุข                       70
    หน่วยงานและองค์กรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็ก           72

  6   แนวทางการประชุมปรึกษารายกรณี (Case conference)
   ง
     : ในสถานศึกษา สำ หรับบุคลากรสาธารณสุข
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12