Page 10 - มาตรฐานบริการ การให้การปรึกษาวัยรุ่น สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
P. 10

บทที่ 2

          แนวทำงกำรใช้ มำตรฐำนบริกำรกำรให้กำรปรึกษำวัยรุ่น ส�ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข

              สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับที่ต้องการพัฒนาบริการ การให้การปรึกษาวัยรุ่น สามารถ

          ใช้มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพในเล่มนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาและประเมินตนเอง โดยสถานบริการ
          ควรตั้งเป้าหมายระดับความสำาเร็จของแต่ละเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี (3) ถือเป็นเกณฑ์กลางที่บ่งบอกถึงคุณภาพ

          บริการการให้การปรึกษาที่ได้มาตรฐานครบองค์ประกอบ ส่วนหน่วยงานที่มีนโยบายในการพัฒนางานการให้
          การปรึกษาวัยรุ่นสู่ความเป็นเลิศ สามารถใช้เกณฑ์ระดับดีมาก (4) และระดับดีเลิศ (5) เป็นแนวทางในการพัฒนา
          ต่อไปได้

              หมายเหตุ: หน่วยบริการจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นตำ่าตามลำาดับขึ้นไป หมายถึง เกณฑ์ในระดับที่สูงขึ้น
          หมายถึงต้องผ่านเกณฑ์ระดับก่อนหน้าทั้งหมดแล้ว จึงจะถือว่าได้คะแนน เช่น ได้ระดับ 4 หมายถึง ผ่านเกณฑ์

          ระดับ 1-3 และเข้าถึงเกณฑ์ระดับ 4 แล้ว จึงถือว่าได้ 4 คะแนน          2.3. ค�ำนิยำมศัพท์               คำาศัพท์                    นิยาม


           กระบวนการพื้นฐาน     ขั้นตอนในการให้บริการให้การปรึกษา ได้แก่
           ในการให้การปรึกษา     (1) สร้างสัมพันธภาพและการตกลงบริการ
           5 ขั้นตอน         (2) สำารวจปัญหา

                         (3) เข้าใจปัญหา
                         (4) วางแผนแก้ไขและพิจารณาทางเลือก

                         (5) ยุติบริการ
                        ซึ่งในการบริการแต่ละครั้งอาจไม่จำาเป็นต้องครบทุกขั้นตอน และอาจไม่จำาเป็น
                        ต้องเรียงลำาดับขั้นตอนในการให้บริการ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 3)


           การจัดการความรู้     กระบวนการนำาความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เป็นประโยชน์และสำาคัญต่อองค์กรมา
           (KM: Knowledge      จำาแนก วิเคราะห์ จัดระเบียบ ดึงเอาความรู้ที่กระจัดกระจาย ฝังอยู่ทั่วไปภายใน

           Management)       องค์กรออกมารวบรวม และแบ่งกลุ่ม จัดเก็บให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อ
                        ให้ง่ายต่อการเข้าถึงและเผยแพร่ การผสมผสาน การสังเคราะห์ รวมทั้งมีการใช้

                        อย่างสร้างสรรค์ เพื่อจะได้นำาองค์ความรู้นั้นไปพัฒนาความสามารถในการดำาเนิน
                        งานได้อย่างชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ และคุณค่า รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากร
                        ได้คิดค้นสิ่งใหม่ๆ หรือนวัตกรรมให้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานในอนาคต


                               มาตรฐานบริการการให้การปรึกษาวัยรุ่น  สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข 5
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15