Page 11 - มาตรฐานบริการ การให้การปรึกษาวัยรุ่น สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
P. 11

บทที่ 2

                         แนวทำงกำรใช้ มำตรฐำนบริกำรกำรให้กำรปรึกษำวัยรุ่น ส�ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข


             คำาศัพท์                    นิยาม


          การประชุมปรึกษา     การประชุมปรึกษารายกรณีในทีมผู้ให้การปรึกษาวัยรุ่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

          ปัญหารายกรณี       เพื่อร่วมกันวางแผนการดำาเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องและ
          (case conference)    เป็นระบบ ทั้งนี้ ในบางกรณี อาจมีบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องใน
                      ระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นเข้าร่วมด้วย เช่น ครู เจ้าที่พัฒนาสังคมฯ ตำารวจ

                      ผู้นำาชุมชน เพื่อการวางแผนการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นอย่างรอบด้าน


          การวิจัยและพัฒนา     กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เป็นลักษณะหนึ่งของการวิจัย
                      เชิงปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี สื่อ อุปกรณ์
                      รูปแบบ ระบบ วิธีการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อยกระดับ

                      คุณภาพของงานหรือคุณภาพชีวิต


          การให้บริการช่องทางพิเศษ การเปิดช่องทางพิเศษในการให้บริการที่ลดขั้นตอนจากการรับบริการปกติ
          (fast track)       เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้รับบริการ


          การให้บริการเบ็ดเสร็จ  การนำางานที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน
          ณ จุดเดียว        ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จในจุดให้

          (one-stop service)    บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การบริการมีความรวดเร็วขึ้น

          เทคโนโลยีสุขภาพจิต    การประยุกต์ใช้องค์ความรู้สุขภาพจิตผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้

                      ผลผลิตเป็นนวัตกรรม/ ทางเลือกใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถนำาไปใช้ดำาเนินงานทั้ง
                      ด้านส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต บำาบัดรักษา และฟื้นฟู

                      สมรรถภาพทางจิตให้ได้ผลดียิ่งขึ้น


          นวัตกรรม         การนำาความคิดใหม่ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรืออาจจะ
                      ได้รับการปรับปรุงจากสิ่งดั้งเดิมให้ดีขึ้น ให้ทันสมัย และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
                      เมื่อนำานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ

                      ประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

          บริการให้การปรึกษาเชิงรุก บริการให้การปรึกษาที่สถานบริการสุขภาพจัดขึ้นภายนอกหน่วยงาน ในพื้นที่ที่มี

                      ความต้องการบริการสุขภาพกายและจิตของวัยรุ่น เช่น ชุมชน โรงเรียน
                      สถานศึกษา โรงงาน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น

                      อีกทั้งอำานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ
                      สุขภาพ


         6   มาตรฐานบริการการให้การปรึกษาวัยรุ่น  สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16