Page 7 - มาตรฐานบริการ การให้การปรึกษาวัยรุ่น สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
P. 7

บทที่ 1

                                                      บทน�ำ

         สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จึงได้จัดทำา มาตรฐานบริการการให้การปรึกษาวัยรุ่น สำาหรับบุคลากร

         สาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการการให้การปรึกษาสำาหรับวัยรุ่นและครอบครัว สำาหรับสถานบริการ
         สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับในการจัดบริการที่ครบองค์ประกอบที่สำาคัญ และสามารถใช้เป็นแนวทาง

         ในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง

         1.2. วัตถุประสงค์

             1. เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ในการดำาเนินงานจัดบริการ
         การให้การปรึกษาวัยรุ่น ครอบครัววัยรุ่น และการให้การปรึกษาวัยรุ่นทางโทรศัพท์ และสื่อสังคมออนไลน์

             2. เพื่อให้สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับใช้ในการประเมินตนเอง การพัฒนาคุณภาพ
         บริการอย่างต่อเนื่อง และการสื่อสารกับผู้เยี่ยมประเมินคุณภาพจากภายนอก

         1.3. กลุ่มเป้ำหมำย

             ผู้ให้การปรึกษาวัยรุ่น บุคลากรสาธารณสุขและสหวิชาชีพที่ทำางานกับวัยรุ่น ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้บริหาร/

         ผู้นิเทศ นักวิชาการและผู้สนใจ

         1.4. ประโยชน์ของมำตรฐำนบริกำรกำรให้กำรปรึกษำวัยรุ่น

             ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน

             บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านการให้การปรึกษาวัยรุ่น สามารถนำามาตรฐานนี้ไปใช้เป็นแนวทางใน
         การประเมินและพัฒนาตนเองสำาหรับการให้บริการปรึกษาวัยรุ่น ครอบครัว และทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์

         (social media) รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านการให้การปรึกษา
             ประโยชน์ต่อองค์กร หน่วยงาน

             ผู้บริหารและหัวหน้างาน สามารถใช้มาตรฐานนี้เป็นแนวทางในการจัดบริการให้การปรึกษาวัยรุ่น
         ช่วยในการพิจารณาการจัดบริการที่เหมาะสมกับวัยรุ่นอย่างครอบคลุมทุกมิติที่สำาคัญ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนา

         สมรรถนะบุคลากร การพัฒนาระบบบริการ และการจัดสถานที่และอุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งใช้สำาหรับประเมิน
         ตนเองและวางแผนพัฒนาบริการของหน่วยงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

             ประโยชน์ต่อวัยรุ่น และครอบครัว

             วัยรุ่นได้รับบริการการให้การปรึกษาที่มีคุณภาพ รู้สึกพอใจและปลอดภัยในการรับบริการ รวมถึงครอบครัว
         และผู้ปกครองของวัยรุ่นได้รับบริการการให้การปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
         ของวัยรุ่น นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นผ่านทางการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์และสื่อสังคมออนไลน์

         (social media)

         2   มาตรฐานบริการการให้การปรึกษาวัยรุ่น  สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12