Page 8 - มาตรฐานบริการ การให้การปรึกษาวัยรุ่น สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
P. 8

บทที่ 2

          แนวทำงกำรใช้ มำตรฐำนบริกำรกำรให้กำรปรึกษำวัยรุ่น ส�ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข


           บทที่    2
               แนวทำงกำรใช้ มำตรฐำนบริกำรกำรให้กำรปรึกษำวัยรุ่น


                        ส�ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข

          2.1. กรอบแนวคิดในกำรจัดท�ำมำตรฐำน

              การให้การปรึกษาสำาหรับวัยรุ่น เป็นองค์ประกอบสำาคัญที่ช่วยตอบสนองความต้องการการดูแลช่วยเหลือ
          ทางด้านอารมณ์จิตใจ และการแก้ปัญหาชีวิตวัยรุ่นเป็นรายบุคคล รวมไปถึงการให้การปรึกษาครอบครัวและผู้ปกครอง

          ของวัยรุ่น นอกจากนี้ สถานบริการสาธารณสุขควรพิจารณาการจัดบริการการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านทาง
          โทรศัพท์และสื่อสังคมออนไลน์ (social media) สำาหรับวัยรุ่นที่ต้องการปรึกษาเบื้องต้น วัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมเข้ามา
          ที่หน่วยบริการ หรือวัยรุ่นที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการที่เป็นมิตร และสามารถให้บริการ

          ได้ทันท่วงทีตามลักษณะความต้องการต่อบริการสุขภาพของวัยรุ่น
              ดังนั้น มาตรฐานบริการการให้การปรึกษาวัยรุ่น สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข เล่มนี้ จึงประกอบไปด้วย

          มาตรฐานการจัดบริการให้การปรึกษา 3 รูปแบบ ได้แก่
              1. การให้การปรึกษาวัยรุ่น
              2. การให้การปรึกษาครอบครัววัยรุ่น

              3. การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์และสื่อสังคมออนไลน์ (social media)
              โดยมีองค์ประกอบหลักที่ต้องพิจารณาในการจัดบริการอย่างมีมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่

          ความพร้อม (input) กระบวนการให้การปรึกษา (process) และผลการให้การปรึกษา (output) ดังแผนภาพที่ 1
                               มาตรฐานบริการการให้การปรึกษาวัยรุ่น  สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข 3
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13