Page 16 - เล่ม 3 พ่อแม่สื่อ(สาร)สุข...ลูกยิ้มได้
P. 16

วัยรุ่นอยากให้พ่อแม่คุยด้วยแบบไหน

       ควร    สีหน้า แววตา ท่าทีใส่ใจ รับฟัง

       ไม่ควร  ชี้หน้าและใช้สายตาตำาหนิ

       ควร    คำาพูดที่ให้กำาลังใจและคำาปรึกษา

       ไม่ควร  คำาดุด่าหรือคำาวิจารณ์

       ควร    แสดงความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจ

       ไม่ควร  กดดันหรือบังคับ


       ควร    รับฟังความคิดเห็นและการเปิดใจ

       ไม่ควร  ปิดโอกาส

       ควร    ให้เกียรติและปฏิบัติเหมือนเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง

       ไม่ควร  เลี้ยงดูแบบเด็กเล็กๆ ตลอดเวลา
    16 คู่มือค้นพบความสุขกับลูกวัยรุ่น เล่ม 3
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21