Page 8 - เล่ม 3 พ่อแม่สื่อ(สาร)สุข...ลูกยิ้มได้
P. 8

2
          มีโทรศัพท์ปลายสายเป็นเสียงชายหนุ่ม

            ขอพูดกับลูกสาวของคุณ คุณจะ

           ก                   ข


      ยิ้มและยื่นโทรศัพท์ให้ลูก      ถามลูกว่า “ใครโทรมา ชื่อ
      และพูดว่า “มีเพื่อนโทรมาหา      อะไร เขาโทรมาทำาไม บ้าน

      เสียงหล่อเชียว หนุ่มที่ไหน      อยู่ที่ไหน พ่อแม่ทำางานอะไร”
      เอ่ย”

                              ค


                        ยื่นโทรศัพท์ให้ลูก พร้อม
                        ตะโกนใส่ว่า “เป็นเด็กเป็น
                        เล็ก มีผู้ชายโทรมาหาถึงบ้าน

                        ส่งไปเรียนหนังสือ ไม่ใช่ไปหา
                        แฟน”

     8  คู่มือค้นพบความสุขกับลูกวัยรุ่น เล่ม 3
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13