Page 5 - รายงานวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
P. 5

Development of the Thai version of the Patient Health Questionnaire for Adolescents (PHQ-A)

                             บทคัดย่อ
           วัตถุประสงค์ แบบประเมิน The Patient Health Questionnaire for Adolescents (PHQ-A)

           เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก เนื่องจากใช้ง่าย

           และน่าเชื่อถือ การศึกษาครั้งนี้จึงท�าการพัฒนา PHQ-A ฉบับภาษาไทย และทดสอบความน่าเชื่อถือและ
           ความแม่นตรงของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น


           วิธีการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยวัยรุ่นอายุ 11 – 20 ปี ที่มารับบริการในคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
           ในโรงพยาบาล/สถาบัน 12 แห่งทั่วประเทศ จ�านวนทั้งหมด 272 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้า 172 คน

           และกลุ่มที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า 100 คน โดยท�าการเปรียบเทียบผลของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

           (PHQ-A) กับการวินิจฉัยของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพื่อทดสอบความแม่นตรงตามเกณฑ์ และเปรียบเทียบ
           กับแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (CDI) และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (CES-D) เพื่อทดสอบ

           ความแม่นตรง และวิเคราะห์ความเที่ยงตรงภายใน


           ผล    แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) มีความน่าเชื่อถือและความแม่นตรงในระดับที่น่าพอใจ
           โดยมีความเที่ยงตรงภายใน ในระดับดีมาก (Alpha coefficient = 0.92) ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวม PHQ-A

           สูงขึ้นตามความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าจากการวินิจฉัยของแพทย์ การวิเคราะห์ ROC เทียบระหว่าง

           คะแนนรวม PHQ-A กับการวินิจฉัยของจิตแพทย์ แสดงค่าพื้นที่ใต้โค้ง เท่ากับ 0.88 พบจุดตัดของคะแนนที่ดี
           ที่สุด คือ 8 (ค่าความไว ร้อยละ 76 และค่าความจ�าเพาะ ร้อยละ 81) การศึกษาครั้งนี้พบว่า การแบ่งระดับ

           ความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าจากคะแนน PHQ-A (0-4 ไม่มีภาวะซึมเศร้า, 5-9 ซึมเศร้าเล็กน้อย, 10-14
           ซึมเศร้าปานกลาง, 15-19 ซึมเศร้ามาก, 20 ขึ้นไป ซึมเศร้ารุนแรง) มีประโยชน์ในการแยกแยะผู้ป่วยที่ไม่มี

           ภาวะซึมเศร้าออกจากผู้ป่วยซึมเศร้าในระดับปานกลางถึงรุนแรง แต่คะแนน PHQ-A ในกลุ่มผู้ป่วยที่มี

           ภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยและโรคซึมเศร้าอื่นๆ มีการกระจายสูง ความแม่นตรงของ PHQ-A อยู่ในระดับดี
           โดยมีความสัมพันธ์กับคะแนนของ CDI และ CES-D ในระดับสูง (r=0.83 and 0.87 ตามล�าดับ)


           สรุป   แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่าย และมีคุณภาพของเครื่องมือ

           ในระดับดี เหมาะส�าหรับวัยรุ่นอายุ 11 – 20 ปี สามารถน�าไปใช้ส�าหรับคัดกรองภาวะซึมเศร้า และติดตาม
           ความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า โดยใช้ได้ทั้งในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ โรงเรียน และชุมชน

           ค�าส�าคัญ ซึมเศร้า, วัยรุ่น, การคัดกรอง, แบบประเมิน PHQ-A
                                                        3 ก 3
                             รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10