Page 9 - รายงานวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
P. 9

Development of the Thai version of the Patient Health Questionnaire for Adolescents (PHQ-A)

                           สารบัญตาราง
            ตารางที่                    ชื่อ               หน้า

              1    แผนการด�าเนินงานวิจัยพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น       9

                  ปี 2560-2561


              2    ข้อค�าถามในแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) ฉบับร่าง      19

              3    ข้อค�าถามในแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) ฉบับทดลองใช้    20


              4    ข้อค�าถามในแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) ฉบับสมบูรณ์    21


              5    PHQ-A item-total correlation                     22

              6    ความถี่และร้อยละของกลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้าและกลุ่มผู้ป่วยไม่ซึมเศร้า   23

                  จ�าแนกตามเพศ และอายุ


              7    ความถี่และร้อยละของกลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้าและกลุ่มผู้ป่วยไม่ซึมเศร้า   24
                  จ�าแนกตามการวินิจฉัย


              8    การกระจายของคะแนน PHQ-A                        25

                  จ�าแนกตามการวินิจฉัยและความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า

              9    คุณภาพของเครื่องมือ (sensitivity, specificity, positive likelihood ratio)  26

                  จ�าแนกตามจุดตัดของคะแนน PHQ-A


                                                        7 จ 7
                             รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14