Page 13 - เล่ม-การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกา
P. 13

- แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (9Q)
               - แบบประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q)


            โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาต่อไปนี้ วันที่ 3 ถึง วันที่ 5 หลังจากการเข้าพัก ทีมสุขภาพจิตจะลงดูแลประเมินปัญหา
        กลุ่มเสี่ยงต่อโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต (กลุ่มที่มีปัญหา โรคจิตเวชอยู่เดิม และ กลุ่มที่ผลประเมินมีความเสี่ยง)

        ส่วนในวันที่ 11 ถึง วันที่ 13 หลังจากเข้าพัก จะติดตามผลและให้ค าแนะน าในการเตรียมตัวที่จะกลับสู่ครอบครัว
        ชุมชน
            3. ทีมสุขภาพจิตจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลจิตใจตนเองในรูปแบบของสื่อแผนพับ infographic หรือคลิป
        การจัดการความเครียด ในช่วงวันที่ 2 หลังเข้าพัก (ผ่านผู้ดูแลกลุ่มไลน์ของโรงแรมที่รับผิดชอบประสานโดยตรงกับผู้

        เข้าพัก)
            4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการสื่อสารถึงความต้องการ และให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิต ผ่านทางผู้ดูแล
        กลุ่มไลน์ของโรงแรม และทีมสุขภาพจิตจะเป็นผู้ให้การช่วยเหลือในแต่ละรายตามความเหมาะสม

            5. จัดบริการการให้ค าปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ไว้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง กรณีผู้เข้าพัก/
        เจ้าหน้าที่ที่ดูแลมีความประสงค์ขอรับค าปรึกษาทางสุขภาพจิตด้วยตนเอง กรณีมีความเครียด ไม่สบายใจ
            6. ระหว่างการเข้าพัก หากบุคลากรทางการแพทย์ที่ประจ า State Quarantine ประเมินอาการเบื้องต้น
        ด้วยการพูดคุยกับบุคคลที่เข้าพัก พบมีอาการทางอารมณ์และพฤติกรรม ได้แก่
               6.1 มีอาการนอนไม่หลับ ซักประวัติพบมีประวัติป่วยทางจิตเวชเดิม ขาดการรักษา หรือผลการ

        ประเมินแบบประเมินกลุ่มเสี่ยงต่อโรคจิตเวช พบอย่างน้อย 1 ข้อ
               6.2 มีประวัติดื่มสุรา/ใช้สารเสพติด Hazardous drinker Harmful drinker มีอาการสั่น หงุดหงิด
        กระสับกระส่าย ตื่นเต้นตกใจง่าย มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน
               6.3 มีอาการเครียดมาก หรือเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย หรือ เอะอะอาละวาด ควบคุมตนเอง

        ไม่ได้ อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น *** ให้แจ้งศูนย์ประสานงานกลาง MCATT กรมสุขภาพจิต ที่หมายเลข
        081-8605943 พร้อมบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
            7. เมื่อศูนย์ประสานงานกลาง MCATT กรมสุขภาพจิตรับทราบข้อมูล ด าเนินการดังนี้

               7.1 ในเวลาราชการ จะประสานทีมสุขภาพจิตที่รับผิดชอบ State Quarantine เพื่อเข้าประเมิน
         สภาพจิตใจ และช่วยเหลือสุขภาพจิตเบื้องต้น หากทีมสุขภาพจิตประเมินแล้วจ าเป็นเร่งด่วนสมควรต้องส่งตัวผู้เข้า
         พักที่มีอาการทางจิต/สงสัยมีอาการทางจิตต้องเข้ารับการประเมิน วินิจฉัยและตรวจรักษา ในโรงพยาบาลจิตเวช
         ให้รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจ า State Quarantine นั้นรับทราบ และแจ้งรายละเอียดข้อมูล case ให้กับ

         ศูนย์ประสานงานกลาง MCATT กรมสุขภาพจิต ที่ หมายเลข 081-8605943 รับทราบ เพื่อจะประสานศูนย์
         ปฏิบัติการเฉพาะกิจ โรงพยาบาลราชวิถีให้ และแจ้งกลับ State Quarantine เพื่อที่จะเตรียมส่งไปโรงพยาบาลคู่

         ปฏิบัติการ พร้อมบันทึกลายลักษณ์อักษรในแบบรายงานส่วนบุคคล โรงพยาบาล คู่ปฏิบัติการจะท าการตรวจ
         ประเมินทางกายเบื้องต้นและตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ CBC, ELYTE, BLOOD SUGAR, BUN CREATININE,
         LIVER FUNCTION TEST ถ้าผลอยู่ในเกณฑ์ปกติ และแพทย์เวรลงบันทึกไม่มีอาการแทรกซ้อนทางกาย จะส่ง
         ต่อไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช หากพบว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ โรงพยาบาลคู่

         ปฏิบัติการจะรับไว้รักษาก่อน
                                                      12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18