Page 2 - เล่ม-การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกา
P. 2

ค าน า


            จากเหตุการณ์ สถานการณ์วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงาน

        ด้านสาธารณสุขได้มีการพยายามควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะเดียวกัน
        วิกฤตครั้งนี้ก่อให้เกิดความเครียดในคนทุกกลุ่ม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานหนึ่ง
        ในกรมสุขภาพจิต ให้ความส าคัญกับการดูแล สุขภาพจิตเป็นอย่างยิ่ง โดยได้บูรณาการการสนับสนุนช่วยเหลือทาง
        สุขภาพจิตที่มุ่งดูแลสุขภาพจิตใจควบคู่ไปกับ การดูแลสุขภาพกายของผู้ป่วย ผู้ที่ถูกกักตัว ประชาชนทั่วไป รวมถึง

        บุคลากรสาธารณสุขที่เป็นแนวหน้าของ การต่อสู้กับโรคระบาด ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของงานป้องกันและควบคุมการ
        แพร่ระบาดของโรคดังกล่าวการดูแลสุขภาพจิตนี้จะช่วยบรรเทาความเครียด วิตกกังวล ของครอบครัวที่ต้อง
        เผชิญหน้ากับวิกฤต เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากล าบากนี้ไปด้วยกัน (COVID-19)
            ดังนั้นสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จึงได้จัดท าการถอดบทเรียนแนวทางการดูแล

        ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและจิตเวชส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน State Quarantine เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
        ปฏิบัติงาน แก่ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (ทีม MCATT) ให้การสนับสนุนภารกิจกรม
        สุขภาพจิตในการช่วยเหลือเยียวยาสุขภาพจิต ช่วยบรรเทาความเครียด ความวิตกกังวล ของผู้กักตัวใน State
        Quarantine รวมทั้งให้การช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤต และผู้ปฏิบัติหน้าที่

        ช่วยเหลือผู้ป่วย และประชาชนให้พวกเขามีสุขภาพจิตที่ดี และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข                                MCATT สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์                               สารบัญ
        เนื้อหา                                        หน้า

          1. การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและจิตเวชใน    3


                                                      1
   1   2   3   4   5   6   7