Page 4 - เล่ม-การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกา
P. 4

อาจารย์ธนโชติ เทียมแสง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
        ที่ปรึกษา   อาจารย์ภิญโญ อิสรพงศ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ


         ผู้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

        ใน State Quarantine
          1. นางอมรรัตน์     แสงโสด     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
          2. นางสาววาณี      อุดมศรี    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
          3. นางสวาวชลธิชา    แย้มมา     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

          4. นางสาวพรสุดารัตน์  สมจิตร     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
          5. นายอนุสรณ์      ทรัพย์พลอย   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
          6. นายกีรติ       ลิ่มสืบเชื้อ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

          7. นางสาวพักตร์ชนก   เทียนวิหาร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


        ที่มาและความส าคัญ


            ในสถานการณ์วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานด้านสาธารณสุข
        ก าลังพยายามควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่นั้น ขณะเดียวกันวิกฤตครั้งนี้

        ก่อให้เกิดความเครียดในคนทุกกลุ่ม กรมสุขภาพจิตให้ความส าคัญกับการดูแล สุขภาพจิตเป็นอย่างยิ่ง โดยได้
        บูรณาการการสนับสนุนช่วยเหลือทางสุขภาพจิตที่มุ่งดูแลสุขภาพจิตใจควบคู่ไปกับ การดูแลสุขภาพกายของผู้ป่วย
        ผู้ที่ถูกกักตัว ประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรสาธารณสุขที่เป็นแนวหน้าของ การต่อสู้กับโรคระบาด ซึ่งเป็นส่วน

        ส าคัญของงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวการดูแล สุขภาพจิตนี้จะช่วยบรรเทา
        ความเครียด วิตกกังวล ของครอบครัวที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤต ช่วยเหลือผู้ป่วย ที่รักษาหายและครอบครัวของ

        พวกเขาให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ป้องกันโรคทางจิตเวชที่อาจจะเกิด มาจากการถูกตีตรา และ
        ช่วยเหลือประชาชนทั่วไปให้สามารถรับมือกับสภาวะอารมณ์ด้านลบจากการต้องกักกัน ตนเองอยู่แต่ในบ้านเป็น

        เวลานาน เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากล าบากนี้ไปด้วยกัน กรมสุขภาพจิตจึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือ
        เยียวยาจิตใจทุกระดับ : ผู้ประสบภาวะวิกฤต ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

        เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แก่ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (ทีม MCATT) ทั้งใน
        ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการดูแล สุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่ม และน าแนวทางนี้ไปปรับใช้เพื่อร่วมกัน
        ปกป้อง ผู้ป่วย ผู้ที่ถูกกักตัว ประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรสาธารณสุข ให้มีพลังใจในการต่อสู้กับการระบาดของ

        โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

            สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้ให้การสนับสนุนภารกิจกรมสุขภาพจิตในการช่วยเหลือ

        เยียวยาสุขภาพจิต ช่วยบรรเทาความเครียด ความวิตกกังวล ของผู้กักตัวใน State Quarantine รวมทั้งให้การ
        ช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤต และผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย และประชาชน

        ให้พวกเขามีสุขภาพจิตที่ดี และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข        นิยามศัพท์                                                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9