Page 6 - เล่ม-การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกา
P. 6

เด็ก


       1) แบบประเมิน symptoms checklist ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีมีอย่างน้อย 1 อาการ        ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment
        Team : MCATT) หมายถึง ทีมสหวิชาชีพที่ให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต เช่นแพทย์
        พยาบาล เภสัชกร นักจิตวิทยาคลินิก / นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงาน

        ด้านสุขภาพจิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งทีม MCATT ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่


        1) ทีม MCATT สังกัดกรมสุขภาพจิต ได้แก่ทีม MCATT ประจ าสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช ศูนย์สุขภาพจิต มี
        หน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายในเขตสุขภาพ มีศักยภาพในการให้การดูแล ผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มี
        ความยุ่งยากซับซ้อน


        2) ทีม MCATT ระดับจังหวัด ได้แก่ทีม MCATT ประจ าโรงพยาบาลประจ าจังหวัด มีหน้าที่ดูแล ให้ความรู้
        เครือข่ายทีม MCATT ในจังหวัด มีศักยภาพในการให้การดูแลผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีโรคทางจิตเวช


        3) ทีม MCATT ระดับอ าเภอ ได้แก่ทีม MCATT ประจ าโรงพยาบาลชุมชน มีหน้าที่ดูแล ให้ความรู้เครือข่ายทีม
        MCATT ระดับต าบล มีศักยภาพในการประเมินคัดกรองและให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤตใน
        พื้นที่


        4) ทีม MCATT ระดับต าบล ได้แก่ทีม MCATT ประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรวมถึง อสม. มีหน้าที่ดูแล
        สุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ มีศักยภาพในการประเมินคัดกรองเบื้องต้น ให้การ ปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจ

        และให้ค าปรึกษารายบุคคลหรือครอบครัว                                                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11