Page 8 - เล่ม-การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกา
P. 8

 หลักการให้การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจทางไกลด้วยหลัก 3ส


        สอดส่อง มองหา ข้อมูลก่อนลงพื้นที่
        • สถานการณ์การระบาดในพื้นที่ มาตรการการป้องกันการระบาดในพื้นที่ • ใครที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ เช่น
        บัญชีรายชื่อประชาชนกลุ่มที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน

        • มีความเสี่ยงอะไรบ้าง เช่น เป็นญาติผู้ป่วย มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือกลับมาจากสถานที่เสี่ยง
        • ความต้องการการช่วยเหลือจากผลกระทบที่ได้รับ เช่น จากมาตรการ lockdown พื้นที่ หรือ ถูกกักตัว
        • คาดการณ์ปฏิกิริยาทางด้านจิตใจที่อาจเกิดขึ้น เช่นความวิตกกังวล หวาดกลัว โกรธ หรือเป็นห่วงญาติ ที่ป่วยอยู่
        โรงพยาบาลซึ่งไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้


        ใส่ใจ รับฟัง
        • การเริ่มบทสนทนา

            o ควรพูดช้า ๆ เสียงดังฟังชัด และสงบเยือกเย็น โดยเฉพาะการสื่อสารทางโทรศัพท์ เนื่องจาก ไม่เห็นหน้า
        ผู้สนทนา โดยเริ่มจากการแนะน าชื่อตัวเอง ต าแหน่ง และหน่วยงาน บอกวัตถุประสงค์ ของการโทร รวมถึง
        ระยะเวลาในการพูดคุยโดยประมาณ “สวัสดีครับ / ค่ะ ผม / ดิฉันชื่อ...............................เป็นพยาบาลวิชาชีพจาก

        กรมสุขภาพจิต วันนี้จะขอโทรศัพท์พูดคุยถึงความเป็นอยู่ของคุณในช่วงนี้ โดยทั่วไปจะรบกวนเวลาคุณประมาณ
        10-15 นาที ไม่ทราบว่าสะดวกไหมครับ / คะ” คู่มือการปฏิบัติงาน ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจทุกระดับ : ผู้ประสบ
        ภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10 Mental Health Crisis
        Assessment and Treatment Team : MCATT COVID-19 (31 มีนาคม 2563)


        • การรับฟังความกังวลที่เกิดขึ้น
            o ใช้ค าถามปลายเปิด พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ทั่วไป ก่อนจะเริ่มสอบถามถึงความกังวล “ช่วงนี้มีเรื่อง
        อะไรที่ท าให้คุณไม่สบายใจหรือรบกวนจิตใจคุณไหม ครับ / คะ” “ช่วยเล่าสิ่งที่คุณกังวลให้ ผม / ดิฉัน ฟังหน่อย”

        “ผม / ดิฉัน รู้สึกว่าคุณมีความไม่สบายใจบางอย่าง”

            o ในรายที่มีอาการเครียด กังวล กลัวอย่างมากหรือไม่สามารถควบคุมของตัวเองได้ ให้ยอมรับ กับ

        ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นและยืนยันแก่ผู้รับบริการว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องปกติในสถานการณ์ วิกฤต “สถานการณ์
        การระบาดของไวรัสในครั้งนี้รุนแรงมาก และมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีความรู้สึกกลัว และกังวลแบบนี้” “สิ่งที่คุณ
        เล่ามาเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นได้ ใครหลายคนก็กังวลว่าตัวเองจะป่วยหรือแพร่เชื้อ ให้คนอื่น โดยเฉพาะคนที่คุณรัก

        หลาย ๆ คนก็กังวลจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ หรือถูกตีตราจากสังคมว่าเป็นผู้แพร่เชื้อ”                                                      7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13