Page 9 - เล่ม-การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกา
P. 9

o อีกวิธีหนึ่งในการช่วยลดความกังวลได้คือการให้ค าแนะน าถึงการรับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย “หลาย
        ๆ คนที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัส การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจะ ช่วยให้คนเหล่านั้นรู้สึกสงบ

        ลงได้ และมันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยว่าจะปฏิบัติตัว อย่างไร ดังนั้น ผม / ดิฉัน แนะน าให้คุณรับรู้
        ข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้”


            o การให้ผู้รับบริการรับรู้อารมณ์ตัวเองและวิธีจัดการกับอารมณ์นั้นเป็นอีกวิธีที่จะช่วยได้ “อารมณ์
        ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นเรื่องปกติในสถานการณ์ปัจจุบัน บางทีเรา สามารถคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการ
        จัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น แต่ก่อนอื่นต้องรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้น เสียก่อน ขั้นต่อไปเราจะท าให้คุณมั่นใจว่าอารมณ์

        เหล่านั้นจะไม่รบกวนชีวิตคุณมากเกินไป”

            o ถ้าผู้รับบริการมีอาการวิตกกังวลหรือครุ่นคิดอย่างมากอยู่ตลอดเวลา การก าหนดระยะเวลา ส าหรับ

        อาการวิตกกังวลก็สามารถช่วยได้ “การก าหนดเวลาให้กับความวิตกกังวลซักวันละ 1-2 ครั้งก็สามารถช่วยได้เช่น
        ช่วงบ่ายซัก ครึ่งชั่วโมง ถ้ายังคิดกังวลอยู่ตลอดเวลาก็ให้บอกว่าค่อยมาทีหลัง หรือบอกกับตัวเองว่าจะปล่อยให้คิด
        กังวล ได้เต็มที่เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีเวลาท าอย่างอื่นได้มากขึ้น” “ผม / ดิฉัน แนะน าให้จ ากัดเวลา
        การรับรู้ข่าวสาร เช่นซักวันละ 2 ครั้ง และเลี่ยงการรับรู้ข่าวสาร ก่อนเข้านอน เพราะอาจท าให้เครียดจนนอนไม่

        หลับ”

            o ถามถึงวิธีที่ผู้รับบริการมักใช้ในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่ยากล าบากแล้วท าให้รู้สึกดีขึ้น ให้ลอง

        ยกตัวอย่างและพูดคุยถึงการน ามาปรับใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบัน “ผม / ดิฉัน เข้าใจว่าดีว่าการระบาดที่เกิดขึ้น
        เป็นสถานการณ์ที่ยากล าบาก เราลองมาคุยกันดู ดีกว่าว่าจะมีทางไหนที่จะช่วยให้คุณทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้


           เทคนิคในการท าให้ผู้รับบริการจิตใจสงบ
            การฝึกการหายใจและการผ่อนคลาย (breathing and relaxation exercises) ให้ผู้รับบริการ มีสติอยู่
        กับปัจจุบัน ท าจิตใจให้ว่างเปล่า จากนั้นให้เริ่มโดยการให้ผู้รับบริการรับรู้ลมหายใจเข้าออก ที่ปลายจมูก จากนั้น
        หายใจเข้าช้า ๆ ให้รับรู้ถึงการขยายตัวของปอด หน้าท้อง หน้าอกและแผ่นหลัง อย่างเต็มที่ นับ 1-2-3-4 กลั้นไว้

        แล้วนับ 1-2 จากนั้นจึงหายใจออกช้า ๆ ยาว นับ 1-2-3-4-5-6 โดยสามารถท าร่วมกับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
        ให้ผู้รับบริการวางเท้าที่พื้น กดน้ าหนักลงที่เท้า ให้รู้ถึง แรงดันจากพื้นแล้วคลาย หากผู้รับบริการนั่งบนเก้าอี้ให้นั่ง
        เหยียดเท้ากับพื้นแล้วเกร็งกล้ามเนื้อขา ให้หลังดันพนักเก้าอี้แล้วคลาย


        ส่งต่อ เชื่อมโยง
        • ให้ค าแนะน าในการเข้าถึงแหล่งที่น่าเชื่อถือและทันสมัย
        • พูดคุยถึงวิธีที่ผู้รับบริการใช้ติดต่อครอบครัวหรือเพื่อน
        • ถามถึงปัญหาอื่น ๆ ที่ผู้รับบริการก าลังเผชิญแต่ยังไม่ได้เล่าให้ฟัง

        • ส่งต่อข้อมูลของผู้รับบริการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากผู้รับบริการจ าเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอื่น ๆ
        เพิ่มเติม
        • จบการสนทนา โดยสอบถามถึงความต้องการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ติดตามอาการหรือไม่ หากไม่ต้องการ ให้แจ้ง

        ช่องทางที่จะให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา
                                                      8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14