Page 15 - เล่ม 4 ''พ่อแม่สงสัย...เคลียร์ใจคลายปัญหา''
P. 15

วัยห่างจากลูกมาก

          จะเข้าถึงลูกที่เป็นวัยรุ่นได้อย่างไร    เคลียร์ใจคลายปัญหา

       การเลี้ยงลูกวัยรุ่นที่ถูกต้องไม่มีสูตรสำาเร็จตายตัว---นั่นเพราะวัยรุ่น

    แต่ละคนมีบุคลิก ความชอบ ความสนใจ ความถนัดที่แตกต่างกัน
       แต่พ่อแม่สามารถสนับสนุนและให้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้วัยรุ่นมีพื้นฐานที่

    เข้มแข็งต่อไปในอนาคตได้     ความรัก ความเข้าใจ ซึ่งรวมไปถึงการยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น

      สื่อสารผ่านภาษาพูดและภาษาท่าทาง เช่น กอด ลูบไหล่

      หอมแก้ม หรือการเล่นหยอกล้อเหมือนสมัยที่วัยรุ่นยังเด็ก

     เปิดใจรับฟัง คือ การยอมรับในการแสดงความคิดเห็นเหมือน

      วัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง

     ให้ข้อเสนอแนะที่ดีและสามารถทำาได้จริง

     ให้พื้นที่ส่วนตัว และอิสระที่สมดุล
                  “พ่อแม่สงสัย...เคลียร์ใจ คลายปัญหา” (ฉบับปรับปรุง) 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20