Page 2 - เล่ม 4 ''พ่อแม่สงสัย...เคลียร์ใจคลายปัญหา''
P. 2

คู่มือค้นพบความสุขกับลูกวัยรุ่น
    เล่ม 4 “พ่อแม่สงสัย...เคลียร์ใจ คลายปัญหา” (ฉบับปรับปรุง)
    จัดทำาโดย       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
               กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
    บรรณาธิการ
    นางสาววิมลวรรณ    ปัญญาว่อง


    ที่ปรึกษา
    นายแพทย์เจษฎา     โชคดำารงสุข   อธิบดีกรมสุขภาพจิต
    แพทย์หญิงพรรณพิมล   วิปุลากร   รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
    นายแพทย์ชิโนรส    ลี้สวัสดิ์   รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
    นายแพทย์พงศ์เกษม   ไข่มุกด์   รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
    แพทย์หญิงมธุรดา    สุวรรณโพธิ์  ผู้อำานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
                      และวัยรุ่นราชนครินทร์
    เนื้อหาวิชาการ
    แพทย์หญิงโชษิตา    ภาวสุทธิไพศิฐ  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
    นายแพทย์ธันวรุจน์   บูรณสุขสกุล  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
    นางสาวจันทร์ชนก    โยธินชัชวาล  นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช
    นางดารกา       แสงสุขใส   พยาบาลจิตเวช
    นางสาววิมลวรรณ    ปัญญาว่อง   นักจิตวิทยาคลินิก


    พิมพ์ครั้งที่ 1    สิงหาคม 2557  จำานวน 500 เล่ม
    พิมพ์ครั้งที่ 2    มกราคม 2558  จำานวน 700 เล่ม


    พิมพ์ที่       ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย จำากัด


    สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ การเผยแพร่หรือทำาซำาข้อความบางส่วนหรือทั้งหมดใน
    หนังสือเล่มนี้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
    จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
   1   2   3   4   5   6   7