Page 8 - เล่ม 4 ''พ่อแม่สงสัย...เคลียร์ใจคลายปัญหา''
P. 8

ลูกวัย 11-13 ปี: วัยใส วัยแรกรุ่น           วัยรุ่นตอนต้น ช่วงอายุระหว่าง 11-13 ปี
        มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและอารมณ์ ซึ่งมี


        ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน วัยรุ่นจะเริ่ม
        วิตกกังวลและสงสัยกับรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปจาก


        เดิม การเปลี่ยนจากวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่น ทำาให้มีคำาถาม
        และพยายามค้นหาด้วยตนเอง ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครอง


        สามารถช่วยหาคำาตอบไปพร้อมๆ กับลูก “วัยใส
        วัยแรกรุ่น” ได้


     8  คู่มือค้นพบความสุขกับลูกวัยรุ่น เล่ม 4
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13