Page 2 - กิจกรรมกลุ่มทักษะผู้ปกครอง 1
P. 2

❶ กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ปกครอง
      ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกมสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน
      สุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน      บรรณาธิการบริหาร   นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน
                 พญ.วิมลรัตน์  วันเพ็ญ
      บรรณาธิการวิชาการ   นางสาวจันทร์ชนก โยธินชัชวาล
                 นายนันทยุทธ  หะสิตะเวช
                 นางหนึ่งฤทัย  ยี่สุ่นศรี
      พิมพ์ครั้งที่ 1  สิงหาคม 2556 จำานวน 1,500 เล่ม
      ผลิตโดย    สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
             กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
      โทรศัพท์    0 2248 8999  โทรสาร 0 2248 8998
      พิมพ์ที่    บริษัทดีน่าดู มีเดียพลัส จำากัด


       ข้อมูลทางบรรณานุกรม
       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
       คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกมสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน
       สุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน
       กรุงเทพฯ : บริษัทดีน่าดู มีเดียพลัส จำากัด, 2556, 96 หน้า
       1.การจัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กติดเกม 2. เด็กติดเกม 3.ผู้ปฏิบัติงาน
       สุขภาพจิตวัยรุ่น
       I. จันทร์ชนก โยธินชัชวาล, บรรณาธิการ. II. นันทยุทธ หะสิตะเวช,
       บรรณาธิการ.
       ISBN 978-616-11-1899-0

      สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ การเผยแพร่หรือทำาซ้ำาข้อความบางส่วนหรือ
      ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากสถาบัน
      สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์


        Smart Gamer Package
        ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม สำาหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน
        ❶ กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ปกครอง
   1   2   3   4   5   6   7