Page 3 - กิจกรรมกลุ่มทักษะผู้ปกครอง 1
P. 3

คำานำา

          จากสถานการณ์ปัญหาการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเยาวชน ที่มีแนวโน้ม
      ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
      และวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม เพื่อให้
      ประชาชนมีทางเลือกในการเข้าถึงบริการ และมีทางออกในการแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น
          อย่างไรก็ตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหาจะเกิดประสิทธิผลได้ ด้วยการ
      ทำางานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนด้วยพลังชุมชน ซึ่ง
      สอดคล้องกับนโยบายสำาคัญของกรมสุขภาพจิต ในปี 2556 ที่สนับสนุนการจัดตั้ง
      ศูนย์ให้การปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) ครอบคลุมทุกอำาเภอ เพื่อให้
      บริการประชาชนในทุกกลุ่มวัย รวมถึงการให้บริการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาวัยรุ่น
      และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงรุก (Outreach) ในโรงเรียนและชุมชน
          เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่มีแนวทางในการจัดกิจกรรมสำาหรับวัยรุ่น สถาบัน
      สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จึงได้พัฒนาชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
      เยาวชนชอบเล่นเกมสำาหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชนขึ้น ซึ่งประกอบ
      ด้วยคู่มือ 3 เล่ม :
          ❶ กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ปกครอง
          ❷ กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพครอบครัว
          ❸ กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชน

                 1
           สำาหรับคู่มือ “❶ กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ปกครอง” นี้
       จัดทำาขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่น
       ในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ และมีแนวทางในการจัดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ
       ผู้ปกครองโดยสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในแต่ละชุมชน

          สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ มุ่งหวังให้คู่มือฉบับนี้เป็น
      ประโยชน์สำาหรับบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการทำางานเพื่อเยาวชน ครอบครัว ชุมชน
      และสังคม และพร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป
                    (นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน)
               ผู้อำานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
                       สิงหาคม 2556
                          Smart Gamer Package
        ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม สำาหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน
                      ❶ กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ปกครอง ก
   1   2   3   4   5   6   7   8