Page 2 - กิจกรรมสัมพันธภาพครอบครัว 2
P. 2

❷ กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพครอบครัว
           ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกมสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน        สุขภาพ
           จิตวัยรุ่นในชุมชน           บรรณาธิการบริหาร    นพ.ทวีศิลป์     วิษณุโยธิน
                                   พญ.วิมลรัตน์   วันเพ็ญ
           บรรณาธิการวิชาการ    นางสาวจันทร์ชนก   โยธินชัชวาล
                               นายนันทยุทธ     หะสิตะเวช
                               นางหนึ่งฤทัย    ยี่สุ่นศรี
           พิมพ์ครั้งที่ 1        สิงหาคม  2556     จำานวน  1,500  เล่ม

           ผลิตโดย             สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

                               กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
           โทรศัพท์            0 2248 8999     โทรสาร 0 2248 8998

           พิมพ์ที่            บริษัท ดีน่าดู มีเดียพลัส จำากัด


              ข้อมูลทางบรรณานุกรม
             สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
             คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกมสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน
             สุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน

             กรุงเทพฯ : บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จำากัด, 2556, 80 หน้า
             1. การจัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กติดเกม  2. เด็กติดเกม 3.ผู้ปฏิบัติงาน        สุขภาพ
             จิตวัยรุ่น
             I. จันทร์ชนก โยธินชัชวาล, บรรณาธิการ. II. นันทยุทธ หะสิตะเวช, บรรณาธิการ.
             ISBN 978-616-11-1903-4
           สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ  การเผยแพร่หรือทำาซ้ำาข้อความบางส่วนหรือทั้งหมดในหนังสือ
           เล่มนี้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร  จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
   1   2   3   4   5   6   7