Page 3 - กิจกรรมสัมพันธภาพครอบครัว 2
P. 3

คำานำา


                   คำ�นำ�

            จากสถานการณ์ปัญหาการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเยาวชน
      ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมสุขภาพจิต

      กระทรวงสาธารณสุข จึงมอบหมายให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
      ราชนครินทร์ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม เพื่อให้

      ประชาชนมีทางเลือกในการเข้าถึงบริการ และมีทางออกในการแก้ไข
      ปัญหาได้มากขึ้น
            อย่างไรก็ตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะเกิด

      ประสิทธิผลได้ ด้วยการทำางานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการ
      ขับเคลื่อนด้วยพลังชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำาคัญของ

      กรมสุขภาพจิต ในปีพ.ศ. 2556 ที่สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ให้การปรึกษา
      คุณภาพ (Psychosocial Clinic) ครอบคลุมทุกอำาเภอ เพื่อให้ประชาชน
      ทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงบริการ รวมถึงการให้บริการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

      วัยรุ่น ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงรุก (Outreach) ในโรงเรียน
      และชุมชน

            เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่มีแนวทางในการจัดกิจกรรมสำาหรับ
      วัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จึงได้พัฒนาชุดคู่มือ
      การจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกมสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน

      สุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชนขึ้น ซึ่งประกอบด้วยคู่มือ 3 เล่ม :
            ❶ กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ปกครอง

            ❷ กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพครอบครัว
            ❸ กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชน

                                       ก
   1   2   3   4   5   6   7   8