Page 2 - กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชน 3
P. 2

❸ กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชน
      ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
      สุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน      บรรณาธิการบริหาร  นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน
                  พญ.วิมลรัตน์  วันเพ็ญ
      บรรณาธิการวิชาการ  นางสาวจันทร์ชนก โยธินชัชวาล
                นายนันทยุทธ  หะสิตะเวช
                นางหนึ่งฤทัย  ยี่สุ่นศรี
      พิมพ์ครั้งที่ 1    สิงหาคม 2556   จำนวน      เล่ม


      ผลิตโดย       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
                กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
      โทรศัพท์      0 2248 8999   โทรสาร 0 2248 8998       ข้อมูลทางบรรณานุกรม
       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
       คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพ
       จิตวัยรุ่นในชุมชน
       กรุงเทพฯ : บริษัท...............,2556……หน้า
       1.การจัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กติดเกม 2. เด็กติดเกม 3.ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต
       วัยรุ่น

       I. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน, บรรณาธิการ. II. นันทยุทธ หะสิตะเวช, บรรณาธิการ.
       ISBN……………………………………………………
      สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ การเผยแพร่หรือทำซ้ำข้อความบางส่วนหรือทั้งหมดในหนังสือ
      เล่มนี้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
   1   2   3   4   5   6   7